Ziekte en verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is of naar een arts moet en niet in staat is naar school te gaan, wordt u
verzocht voor schooltijd, tussen 08.00 en 08.20 uur, de school te bellen. We verzoeken u om
afspraken bij artsen en tandartsen zoveel mogelijk buiten schooluren te maken.

Verlof

Slechts in uitzonderingsgevallen is de directie gemachtigd vrijstelling te verlenen. U moet
daarvoor altijd een aanvraagformulier invullen en op school inleveren bij de leerkracht van uw kind.
De directie is verplicht (vermeend) ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Hattem te melden.

 

Download hier het verlofformulier