MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overleg- en gespreksorgaan, op elke school wettelijk verplicht, waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

In de MR hebben zitting: drie ouders (gekozen door de ouders) en drie teamleden (gekozen door het team). De MR heeft als taak het adviseren (hetzij gevraagd vanuit de directie, hetzij op eigen initiatief) en/of verlenen van instemming ten aanzien van voorgesteld beleid resp. ten aanzien van uiteenlopende zaken.

De leerkrachten in de MR onderhouden nauw contact met het team. Ouders kunnen de leden van de MR aanspreken of een e-mail sturen.

Oudergeleding MR: Vacature, Anne van Tiel (lid) en Michael Kuil (lid)

Personeelsgeleding MR: Lucinde Blok (lid), Alienke Oldehinkel (lid) en Benjamin Pals (secretaris)

Mocht u de notulen of het jaarplan in willen zien, neem dan contact op met de secretaris.

Neem contact op met de MR