Hoe we met elkaar omgaan

De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Om gedrag in goede banen te leiden hanteert de Jan Jaspers de Kanjertraining als leidraad. 

De Jan Jaspers wil een veilige en prettige plek zijn voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten.  Dit willen wij bereiken door: 

 • Het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving. 
 • Kinderen begeleiden ook in hun persoonlijke ontwikkeling. 
 • Kinderen leren omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving. 
 • Een goed contact onderhouden met ouders, er is sprake van open communicatie. 

Van ouders verwachten wij dat zij ons, leerlingen en leerkrachten, helpen om dit waar te maken.

De aanpak van deze methode geeft ons houvast. De Kanjertraining is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de leerkracht.              

Op de Jan Jaspers hebben we de volgende doelstellingen voor ogen met de inzet van de Kanjertraining:

 • Eenduidigheid in de aanpak van ongewenst gedrag en eenduidigheid in het handelen van leerkrachten bij constatering van ongewenst gedrag.
 • Tijdig signaleren van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. 
 • Het structureel verminderen van ongewenst gedrag in de school, door het volgen van een duidelijke lijn. 
 • Ouders in een vroeg stadium vragen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor het gedrag van hun kind op school. 
 • Leerkrachten en schoolleiding een toereikend middel bieden om adequaat te kunnen reageren op ongewenst gedrag.
 • Leerlingen en ouders te laten weten waar ze aan toe zijn. 

Voor ons onderwijs zijn de doelen vooral praktisch: 

 • De school weet grenzen te stellen. 
 • De leerkracht wordt gerespecteerd. 
 • De leerkracht probeert, in samenhang met de Kanjercoördinator(en) de pestproblemen op te lossen. 
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn. 
 • Leerlingen voelen zich veilig. 
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken. 
 • Leerlingen kunnen gevoelens verwoorden. 
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

Het team onderschrijft en hanteert de doelstellingen van de Kanjertraining. Wat maakt dat de Jan Jaspers een officieel gecertificeerde Kanjerschool is.  

DE KANJERAFSPRAKEN:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar 
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit 
 • Niemand blijft zielig 

 

 

 

Er zijn vier petten die centraal staan bij de Kanjertraining: de witte, de rode, de zwarte en de gele pet. Deze petten komen terug tijdens de lessen en geven een bepaald type gedrag aan. 

Heb je de witte pet (= doe jij als de witte pet) dan ben je een echte kanjer en je gedraagt je als een kanjertijger. Je bent eerlijk en te vertrouwen, je doet de goede dingen en je helpt iedereen om het samen met elkaar goed te hebben. De tijger (Kanjer) is betrouwbaar en zeker van zichzelf, hij denkt goed over zichzelf en de ander. 

Heb je de rode pet dan ben je de uitslover. Hij wordt vergeleken met een aap: die neemt niets serieus en maakt overal een geintje van. In feite is hij onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem bouwen. De aap (uitslover, grapjurk, uitslover) heeft de rode pet op, hij denkt slecht over zichzelf en slecht over de ander. 

De gele pet is het konijntje dat stil is en bang en denkt dat het zich niet kan verweren maar dat wel wil. Het konijn (stille of bange) heeft de gele pet op, hij denkt slecht over zichzelf en goed over de ander. 

Heb je de zwarte pet op, dan ben je de pestvogel, de baasspeler. De pestvogel (baasspeler) denkt goed over zichzelf en slecht over de ander. 

Niemand is alleen maar één van de gedrags-typen, we kennen alle petten. De gedragstypen maken voor kinderen bepaald gedrag direct duidelijk en zij kunnen het onderbrengen in gewenst of ongewenst gedrag. Met de Kanjertraining streven we ernaar om kinderen zichzelf te laten zijn, worden wie je bent.