Protocol Sociale Media

 

Inleiding

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van stichting Cambium. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Wanneer in dit stuk gesproken wordt over betrokkenen worden bedoeld: medewerkers (in dienst van Cambium, stagiaires en vrijwilligers), leerlingen, ouders/verzorgers en alle mensen die op een andere manier verbonden zijn aan stichting Cambium of één van onze scholen

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. 

Stichting Cambium vertrouwt erop dat haar betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij de Jan Jaspersschool betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Dit protocol wordt in de schoolgids opgenomen en op de site van de school geplaatst, zodat iedereen over deze informatie kan beschikken. 

Uitgangspunten

 • Stichting Cambium onderkent het belang van sociale media. 
 • Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. 
 • Dit protocol bevordert dat de instelling en betrokkenen op de sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten. 
 • De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school. 
 • Het protocol dient de onderwijsinstelling en haar betrokkenen tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media. 

Doelgroep en reikwijdte

 • Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen alle betrokkenen die op een andere manier verbonden zijn aan Jan Jaspersschool. 
 • De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé.

 

Sociale media in de school 

A. Voor alle betrokkenen

 • Het is betrokkenen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leerkrachten hiervoor toestemming is gegeven. 
 • Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits dit geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt. 
 • De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media. 
 • Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht. 
 • Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij de betreffende personen of hun ouders/verzorgers uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven. 
 • Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. Zie ook: sancties en gevolgen voor betrokkenen. 

 

B. Voor medewerkers tijdens werksituaties

 • Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de onderwijsinstelling. Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met stichting Cambium dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de Jan Jaspersschool. 
 • Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
 • Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met zijn/haar leidinggevende. 

 

C. Voor medewerkers buiten werksituaties

 • Het is de medewerker toegestaan om school gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school of de betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet schaden. 
 • Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen welke in strijd zijn met de missie en visie van stichting Cambium en de uitgangspunten van dit protocol. 
 • Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de Jan Jaspersschool. 
 • Indien de medewerker over stichting Cambium publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van stichting Cambium. Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden. 
 • Het is medewerkers niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media. Daarnaast is er het dringende advies aan medewerkers om geen vrienden te worden met ouders. Het advies van Cambium is om ouders onderling wel een schoolpagina te laten houden, maar dat leerkrachten hier geen lid van worden. Het is aan het beleid van de school om aan te geven of leerkrachten en ouders elkaar kunnen uitnodigen op sociale media. 

 

Sancties en gevolgen voor betrokkenen

 • Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier indien het een medewerker betreft die in dienst is. 
 • Indien het college van bestuur de wijze van communiceren door een medewerker als ‘grensoverschrijdend’ kwalificeert, dan wordt dit telefonisch gemeld bij de Landelijke Vertrouwensinspecteur (0900 – 1113111). 
 • Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet. 
 • Leerlingen en/of ouders/verzorgers en andere betrokkenen die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier. 
 • Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of ouders/verzorgers en andere betrokkenen toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school. 
 • Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders/verzorgers en andere betrokkenen mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt, zal door stichting Cambium aangifte bij de politie worden gedaan. 

 

Dit protocol is met instemming van de GMR op 6 januari 2015 tot stand gekomen.